Logowanie
Zarejestruj siÄ™
Nie pamiętam hasła
Polibuda.info » Samorz?d » Informacje bie??ce   
SHAKE IT!
Centralne Otrz?siny Politechniki Warszawskiej, 4 listopada 2011, Klub Stodo?a
To ju? pi?ta, jubileuszowa edycja SHAKE IT! - Centralnych Otrz?sin Politechniki Warszawskiej - najgrubszej imprezy tego roku!
    brak komentarzy   dnia: 11.10.2011 [19:15]
Je?eli marzycie o studiach za granic?, pragniecie wyje?d?a? do obcych krajów, lub jeste?cie zwyczajnie g?odni wiedzy o kulturach innych narodowo?ci, koniecznie musicie zjawi? si? na International Days of Warsaw University of Technology!
    dnia: 30.09.2011 [15:45]
Casting do agencji aktorskiej na PW
Chcesz prze?y? przygod?, zobaczy? plan filmowy od kuchni lub pozna? interesuj?cych ludzi? A mo?e po prostu rozgl?dasz si? za dodatkow?, niezobowi?zuj?c? prac??
Agencja aktorska Merito zaprasza na casting studentów i studentki wszystkich lat, którzy chcieliby sprawdzi? si? w roli aktora, epizodysty lub statysty. Do?wiadczenie nie jest wymagane. Najciekawsze osoby b?d? mia?y mo?liwo?? nawi?zania wspó?pracy z agencj? Merito.
    dnia: 10.06.2011 [14:00]
Zadaniem Samorz?du Studentów, a w szczególno?ci Komisji Dydaktycznej jest informowanie Studentów o najwa?niejszych zmianach dotycz?cych Regulaminu Studiów oraz praw i ustaw maj?cych bezpo?redni wp?yw na kszta?t studiów wy?szych.

Dlatego te? czujemy si? w obowi?zku poinformowania Was, jakie s? najistotniejsze zmiany w systemie kszta?cenia, wynikaj?ce z nowelizacji Ustawy „Prawo o szkolnictwie wy?szym” uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2011. Tekst ustawy po rozpatrzeniu poprawek przez Senat RP zosta? podpisany przez Prezydenta. Niemal?e wszystkie regulacje, które wprowadza nowelizacja wchodz? w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2011, cz??? z nich, w tym równie? regulacje dotycz?ce spraw studenckich zaczn? obowi?zywa? w innych terminach. Jakich? Sprawd?cie dalej.

    dnia: 16.05.2011 [12:30]
Talent Events we wspó?pracy z:
Samorz?dem Studentów Politechniki Warszawskiej,
Samorz?dem Studentów Szko?y G?ównej Handlowej,
Samorz?dem Studentów Uczelni ?azarskiego
PREZENTUJ?:
>>> NIGHT SESSION! <<<
>>>Integracja studentów! <<<
    dnia: 17.05.2011 [14:30]
Komisja Zagraniczna Samorz?du Studentów Politechniki Warszawskiej zaprasza do udzia?u w wymianie kulturowej organizowanej przez Uniwersytet Techniczny w Kijowie w dniach 27 maja – 1 czerwca 2011 roku.
    dnia: 04.05.2011 [17:45]
Juwenalia PW/SGH/U? 2011
Jedno z najlepszych studenckich wydarze? tej wiosny!
13 i 14 maja na Stadionie Syrenki to dwa dni koncertów, najpopularniejsze polskie zespo?y i nowe odkrycia muzyczne!
    dnia: 08.05.2011 [23:45]
SSPW i NZSPW og?aszaj? konkurs na Koordynatora
Grudniowego Akademickiego Przegl?du Artystycznego (GAPA)!
    brak komentarzy   dnia: 07.04.2011 [17:30]
W imieniu Zespo?u Rektorskiego ds. Walki z Uzale?nieniami zapraszam studentów Politechniki Warszawskiej na:

BEZP?ATNE KONSULTACJE

skierowane do osób maj?cych problemy z u?ywaniem substancji psychoaktywnych.

    dnia: 30.03.2011 [16:15]
Informacj? dotycz?ce szkolenia Komisji Komisji Kultury i Komisji Informacji i Promocji, które odb?dzie si? 11 - 13 marca w ___ :)
    brak komentarzy   dnia: 10.03.2011 [09:00]
wiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw »

Samorzad Studentów Politechniki Warszawskiej © Designed by OH_D
powered by polibuda.info

Developed by XIDEMIA Powered by Cabal Samorzad Studentow PW